Heart to Heart Foundation(HHF.)


หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวมูลนิธิ
กิจกรรมมูลนิธิ
คำถาม-คำตอบ
ติดต่อเรา

 

 

กิจกรรมมูลนิธิ

                                               กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อม
   โครงการพัฒนากลไกลสนับสนุนเครือข่ายมิตรภาพบำบัด จิตอาสาประชารัฐในผู้ป่วย
       โรคเรื้อรังและคนพิการ  "แสงดาวแห่งศรัทธา มิตรภาพบำบัด จิตอาสาประชารัฐ"
                                                    วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
                                         ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

 
08.30 - 09.00 น.      ลงทะเบียน รับเอกสาร และชมวิดีทัศน์
09.00 - 10.00 น.      เปิดประชุม และชวนคุย "ชีวิต ความใฝ่ฝัน มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ของ นพ.สงวน นิตยารัมภงศ์"
                             โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพบำบัด
10.00 - 10.30 น.      นำเสนอ "มูลมิตรภาพบำบัด กับการทำงานร่วมกับเครือข่ายมิตรภาพบำบัด จิตอาสาประชารัฐ"
10.30 - 12.00 น.      ชี้แจง ซักถามอภิปรายทั่วไป "การดำเนินงานและบทบาทของเครือข่ายฯ ตามโครงการพัฒนากลไกสนับสนุน
                             
เครือข่ายมิตรภาพบำบัด จิตอาสาประชารัฐในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและคนพิการ" 
             โดยนางอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการและผู้จัดการมูลนิธิมิตรภาพบำบัด และ ผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายต่างๆ
12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหาร
13.00 - 15.00 น.      แลกเปลี่ยน เรียนรู้ "เพื่อนเราทำอะไร อยู่ที่ไหน และจะเดินหน้าไปพร้อมกันอย่างไร" 
             โดย นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ กรรรมการมูลนิธิมิตรภาพบำบัดและผู้แทนเครือข่าย (เครือข่ายละ 12 นาที)
15.00 - 16.30 น.      แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สถานการณ์ "อนาคตระบบหลักประกันสุขภาพไทย เดินหน้าหรือถอยหลัง"
             โดยนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย
                             และ นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย
16.30 - 17.00 น.      สรุปงานที่จะจับมือทำร่วมกัน และปิดประชุม 
             โดย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เช้าและบ่าย ระหว่างประชุม
 
กลับหน้ากิจกรรมมูลนิธิ ขึ้นบน
 
 
© มูลนิธิมิตรบำบัด(มมบ.) (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)
V 1.0.0.1 (Last Update 03-07-2560)