Heart to Heart Foundation(HHF.)


หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวมูลนิธิ
กิจกรรมมูลนิธิ
คำถาม-คำตอบ
ติดต่อเรา

 

 
 
ความเป็นมา    
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ    
รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิปัจจุบัน    
อาสาสมัครของมูลนิธิ    
แผนงานของมูลนิธิ
 
ความเป็นมา

      ตามที่นายแพทย์สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้มีเจตนารมณ์ให้มีการรวมกลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูงได้แก่โรคมะเร็ง โรคหัวใจโรคไต เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมกับหน่วยบริการในการเป็นอาสาสมัครร่วมช่วยเหลือในการให้บริการ เพื่อแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ และพัฒนาระบบบริการให้เป็นบริการด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งต่อมาได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดขึ้นในหน่วยบริการในปี 2549 รวมทั้งสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครดูแลช่วยเหลือกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ป่วยหลายสิบกลุ่ม ต่อมาเมื่อท่านถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอดในเดือน มกราคม 2551 จึงมีเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรจำนวนหนึ่งร่วมกันบริจาคเงินเพื่อก่อตั้งกองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์   เพื่องานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อนขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของท่านตามที่ท่านได้ฝากงานนี้ไว้ให้ดำเนินการต่อไป และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิมิตรภาพบำบัดขึ้นในเดือนธันวาคม ปี 2551

มูลนิธิมิตรภาพบำบัด ได้จดทะเบียนเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  2551 มีสถานที่ทำงานอยู่ในบริเวณชั้น 2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีผู้จัดการมูลนิธิคือ นางอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ และมีเจ้าหน้าที่ประจำ 1 คน ลูกจ้างโครงการ 1 คน และอาสาสมัครประจำ/ไม่ประจำ 5-10 คน

ขึ้นบน
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
  1. เพื่อส่งเสริมและดำเนินการกิจกรรมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เอื้ออาทรต่อกันในครอบครัวและสังคม
  2. เพื่อส่งเสริม และเชิดชูเครือข่าย องค์กร อาสาสมัคร ที่ทำงานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน
  3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และเผยแพร่สู่การรับรู้ของสังคม
  4. ส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างทีมงานมิตรภาพบำบัด ที่อยู่บนฐานของความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
  5. สนับสนุนทุน/รางวัล แก่ผู้ดำเนินงานด้านมิตรภาพบำบัดดีเด่น หรือบุคคลผู้มีจิตอาสาดีเด่น
  6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อสาธารณประโยชน์
ขึ้นบน
รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิปัจจุบัน
1.นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธาน
2. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ รองประธาน
3. นายแพทย์ชูชัย  ศุภวงศ์ กรรมการ
4. นายแพทย์ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล กรรมการ
5. นางจินดา  นิตยารัมภ์พงศ์ กรรมการ
6. นายไพโรจน์  แก้วมณี กรรมการ
7. นายแพทย์อุกฤษฏ์  มิลินทางกูร กรรมการ
8. นายแพทย์รัฐพล  เตรียมวิชานนท์ กรรมการ
9. นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา กรรมการ
10. นายสมเกียรติ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ กรรมการ
11. นายบุญแทน  ตันสุเทพวีรวงศ์ กรรมการ
12. นางนิรมล  เห็นประเสริฐ กรรมการและเหรัญญิก
13. นายแพทย์ประทีป  ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขาธิการ
14. นางอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ขึ้นบน
อาสาสมัครของมูลนิธิ

     1.อาสาสมัครที่เป็นประชาชนที่มีจิตอาสาต้องการมาช่วยเหลือผู้ป่วยหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เข้ามาช่วยกิจกรรมงานของมูลนิธิ
     2.อาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่รอดชีวิต มีสุขภาพดีแข็งแรงและปรับตัวได้ดีกับโรคที่เป็นอยู่ เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวานมาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำให้กำลังใจกับผู้ป่วยรายใหม่ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การรักษาและการปฏิบัติตนเมื่อได้รับการรักษา  โดยอาจมาจากกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้กำลังใจ หรือให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีสภาพความเจ็บป่วยคล้ายคลึงกัน
     3.อาสาสมัครที่เป็นแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยบริการที่มีจิตอาสาต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีสุขภาพดีขึ้น โดยจัดกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลสุขภาพร่วมกับผู้ป่วย ผู้ดูแล

ขึ้นบน
แผนงานของมูลนิธิ

      1. จัดงานวิชาการ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีประจำทุกปี
      2. จัดประกวดและมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำทุกปี
      3. การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ป่วยและจิตอาสามิตรภาพบำบัด
      4. สร้างเครือข่ายมิตรภาพบำบัดร่วมกับเครือข่าย/องค์กรในและระหว่างประเทศ
      5. จัดหาทุนผ่านการทำโครงการร่วมกับโครงการต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการบริจาคจากภาคเอกชน

ขึ้นบน
 

 

 
 
© มูลนิธิมิตรบำบัด(มมบ.) (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)
V 1.0.0.1 (Last Update 03-07-2560)