Heart to Heart Foundation(HHF.)


หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวมูลนิธิ
กิจกรรมมูลนิธิ
คำถาม-คำตอบ
ติดต่อเรา

 

 
 

มูลนิธิมิตรภาพบำบัดเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
เพื่อส่งเสริมและดำเนินการกิจกรรมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ขึ้นบน
ทำไมจึงต้องมีศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด ?
เอื้ออาทรต่อกันในครอบครัวและสังคม เพื่อส่งเสริม และเชิดชูเครือข่าย องค์กร อาสาสมัคร ที่ทำงานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และเผยแพร่สู่การรับรู้ของสังคม
 
ขึ้นบน
การดำเนินการต่อเนื่องของมูลนิธิ ?
ส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างทีมงานมิตรภาพบำบัด ที่อยู่บนฐานของความรู้ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนทุน/รางวัล แก่ผู้ดำเนินงานด้านมิตรภาพบำบัดดีเด่น หรือบุคคลผู้มีจิตอาสาดีเด่น ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อสาธารณประโยชน์
 
ขึ้นบน
ทำไมจึงต้องมีศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด ?
ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อสาธารณประโยชน์
 
ขึ้นบน
มูลนิธิมิตรภาพบำบัดเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อสาธารณประโยชน์
 
ขึ้นบน
การดำเนินการต่อเนื่องของมูลนิธิ ?
ส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างทีมงานมิตรภาพบำบัด ที่อยู่บนฐานของความรู้ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนทุน/รางวัล แก่ผู้ดำเนินงานด้านมิตรภาพบำบัดดีเด่น หรือบุคคลผู้มีจิตอาสาดีเด่น
 
ขึ้นบน
ทำไมจึงต้องมีศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด ?
เอื้ออาทรต่อกันในครอบครัวและสังคม เพื่อส่งเสริม และเชิดชูเครือข่าย องค์กร อาสาสมัคร ที่ทำงานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน
 ขึ้นบน
 
 
© มูลนิธิมิตรบำบัด(มมบ.) (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)
V 1.0.0.1 (Last Update 03-07-2560)