Heart to Heart Foundation(HHF.)


หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวมูลนิธิ
กิจกรรมมูลนิธิ
คำถาม-คำตอบ
ติดต่อเรา

 

 

ข่าวมูลนิธิ

ชาวจิตอาสาเขตนครชัยบุรินทร์ร่วมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพระราชา “ทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน “จิตอาสาราชประชาสมาสัย มิตรภาพบำบัดเขตนครชัยบุรินทร์” ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และพญ.ลลิตยา กองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9 นครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงาน 
โดยกิจกรรมวันนี้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พุ่มเงิน ประธานในพิธีกล่าวคำอาเศียรวาท และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา จากนั้นมอบเงินพระราชทานขวัญถุงพ่อหลวงที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะกรรมการเขตนครชัยบุรินทร์ จำนวน 40 ชมรม พร้อมมอบเกียรติบัตร และบัตรประจำตัวแก่กลุ่มจิตอาสาราชประชาสมาสัย จำนวน 131 ชมรม พร้อมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานจิตอาสาเพื่อพระราชา ดำเนินการโดย นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ประธานจิตอาสาราชประชาสมาสัยเขตนครชัยบุรินทร์
งานวันนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียรผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายจิตอาสาจำนวนกว่า 500 คน 
นอกจากมีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงพ่อหลวง ประกาศนียบัตร บัตรประจำตัวกลุ่มจิตอาสาราชประชาสมาสัยนั้น ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการการดำเนินงานกลุ่มจิตอาสาราชประชาสมาสัยจำนวน 20 บูธ และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิหลักประกันสุขภาพ และกิจกรรม “ตักลูกบอลการกุศล” โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมขายบัตรการกุศลในครั้งนี้มอบให้มูลนิธิมิตรภาพบำบัด เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยมะเร็งต่อไป
การจัดตั้งโครงการจิตอาสาราชประชาสมาสัย มิตรภาพบำบัดเขตนครชัยบุรินทร์ (จิตอาสาเพื่อพระราชา) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าถึงการจัดบริการโดยการมีส่วนร่วมของจิตอาสาราชประชาสมาสัย รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชนและทำงานช่วยเหลือ ดูแลกลุ่มเป้าหมายในด้านต่างๆในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รวมทั้งทำงานเพื่อช่วยเหลือชุมชน ในด้านต่างๆโดยมีกลุ่มเป้าหมาย 15 ด้าน ประกอบด้วย 1) กลุ่มสมาชิกเดิมของชมรมด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ด้วยจิตสำนึก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมุ่งทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน 2) กลุ่มงานด้านความมั่นคง 3) กลุ่มผู้พิการ 4) กลุ่มผู้สูงอายุ 5) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อน 6) กลุ่มงานป้องกันควบคุมโรค 7) กลุ่มเด็กกำพร้า8) กลุ่มแรงงานต่างด้าว 9) กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 10) กลุ่มยาเสพติด 11) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 12) กลุ่มงานการศึกษา 13) กลุ่มงานการเกษตร 14) กลุ่มงานอุบัติเหตุอุบัติภัย 15) กลุ่มงานการศาสนา
โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ พร้อมร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และเครือข่ายจิตอาสาเขตนครชัยบุรินทร์ ในการดำเนินงาน ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไ

สนับสนุนข้อมูลจาก : 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.984309301648833.1073741936.338548606224909&type=3&pnref=story

 
กลับหน้าข่าวมูลนิธิ ขึ้นบน
 
 
© มูลนิธิมิตรบำบัด(มมบ.) (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)
V 1.0.0.1 (Last Update 03-07-2560)